حضور فعال انجمن در نمایشگاه
نمایشگاه دام و و طیور سال 1397
حضور فعال انجمن در نمایشگاه